Pravno obvestilo

Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNO

Dostop do spletnega mesta www.zivalnik.si je omogočen tudi preko domene Živalnik.si. Splošni pogoji poslovanja veljajo in so opredeljeni za obe spletni mesti: www.zivalnik.si / www.živalnik.si.

(v nadaljevanju: www.zivalnik.si)

Spletna stran Zivalnik.si je slovenski spletni oglasnik, namenjen izključno področju hišnih ljubljenčkov. Uporabnikom omogočamo hitro in preprosto objavo in pregledovanje oglasov za prodajo, nakup ali oddajo vseh vrst hišnih ljubljenčkov, opreme in prehrane za male živali.

Uporabnikom, ki so registrirane pravne osebe oziroma ponudnikom na spletnem mestu Zivalnik.si, prav tako omogočamo omenjeno oddajo oglasa v smislu ''storitev za živali'', kjer potencialnim kupcem lahko predstavijo svojo ponudbo dejavnosti.

Lastnik in upravljavec spletne strani www.zivalnik.si je:

( v nadaljevanju: Ponudnik )

Splošni pogoji uporabe spletne strani zivalnik.si določajo pravice in obveznosti ponudnika kot lastnika in upravljavca spletne strani, pravice in obveznosti uporabnikov ter način in pogoje uporabe spletne strani.

Splošni pogoji uporabe predstavljajo pravno zavezujoč dogovor med uporabnikom in ponudnikom za uporabo spletne strani zivalnik.si in z njo povezanih storitev.

Prosimo, da splošne pogoje uporabe spletne strani pozorno preberete, saj z vstopom na spletno stran uporabnik potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji uporabe, da se z njimi strinja in da ga njihove določbe zavezujejo.

REGISTRACIJA

Ob prvem vpisu oziroma pred prvo oddajo oglasa se je potrebno registrirati. Uporabniki se lahko registrirajo kot splošni uporabniki (fizične osebe) ali kot pravne osebe. V ta namen na spletni strani izberejo ustrezno ikono za registracijo (SPLOŠNI UPORABNIK / PRAVNA OSEBA). Registracija ni dovoljena fizičnim osebam, mlajšim od 15 let.

Za splošne uporabnike (fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti) je registracija brezplačna. Pravnim osebam in fizičnim osebam, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, se zaračuna članarina skladno z vsakokrat veljavnim cenikom, objavljenim na spletni strani.

Za zavetišča / društva je zaradi narave dejavnosti, ki jo opravljajo, registracija brezplačna ne glede na pravnoorganizacijsko obliko.

Po registraciji lahko uporabniki izkoriščajo vse funkcionalnosti spletne strani zivalnik.si ter objavljajo lastne male oglase.

Med postopkom registracije uporabnik izbere uporabniško ime in geslo, ki ju bo uporabljal ob vsaki nadaljnji prijavi. Vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime oziroma profil, razen v primeru posebnega dogovora z upravljalcem spletne strani. Registracijski obrazec je potrebno izpolniti pravilno in v celoti. Polja označena z zvezdico so obvezna. Vpisovanje podatkov tretjih oseb brez njihovega izrecnega dovoljenja je prepovedano. Pred potrditvijo registracije mora vsak uporabnik potrditi, da se strinja s pravili in pogoji, navedenimi v samem obrazcu za registracijo. Vse vnešene podatke, razen uporabniškega imena, je mogoče po opravljeni registraciji in aktivaciji profila kadarkoli spremeniti oz. željene tudi izbrisati, da ne bodo vidni javnosti.

S klikom na gumb »potrjujem registracijo« uporabnik izjavlja, da je star najmanj 15 let ter da so vsi vneseni podatki točni in resnični.

Za vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z registracijo smo uporabnikom na voljo preko elektronske pošte: info@zivalnik.si.

VARSTVO PODATKOV

Registrirani uporabniki spletne strani zivalnik.si izrecno dovoljujejo upravljavcu, da z namenom zagotavljanja delovanja spletne strani in ponujenih storitev zbira in obdeluje naslednje podatke, ki so potrebni za ta namen:

Ponudnik se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov ne bo posredoval nepooblaščenim osebam in da bo osebne podatke uporabnikov varoval v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Za varovanje osebnih podatkov so odgovorni tudi uporabniki sami, in sicer tako, da poskrbijo za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Uporabniki imajo pravico do vpogleda, kopiranja, dopolnitev, popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanje nanašajo.

Uporabniki se strinjajo, da se za potrebe reševanja morebitnih sporov ali reklamacij, ob oddaji oglasov zabeležita datum in ura oddaje oglasa ter podatek o IP naslovu uporabnika ter da se v primeru suma storitve kaznivega dejanja ali nedopustne uporabe, navedeni podatki posredujejo pristojnim organom.

VELJAVNOST IN VSEBINA OGLASOV

VELJAVNOST OGLASOV

Vsi mali oglasi, objavljeni na spletni strani zivalnik.si, so veljavni 30 dni od dneva objave. Po izteku 30 dnevnega obdobja veljavnosti se objavljeni oglas samodejno izbriše in ni več viden na spletni strani.

VSEBINA OGLASOV

Za namene teh splošnih pogojev uporabe se kot vsebina oglasa obravnava vsa vsebina, ki jo na spletni strani zivalnik.si objavi posamezni uporabnik in vsebuje zlasti besedilo oglasa in priloženi slikovni material.

Uporabniki so dolžni pri vnosu oglasov spoštovati naslednja pravila:

Upravljalec si pridržuje pravico do izbrisa ali neobjave celotnega ali katerega koli dela oglasa, če oceni, da bi objava lahko škodovala spletni strani zivalnik.si ali če oglas oziroma del oglasa predstavlja kršitev teh pogojev uporabe, moralnih načel ali zakonskih določil, ki jih določajo Zakon o varstvu živali (ZZZiv), Pravilnik o zaščiti hišnih živali, Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) in druga zakonodaja s področja varovanja narave in živali.

Uporabniki so zavezani pri prometu z živalmi upoštevati starostne in druge omejitve, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali (ZZZiv), Pravilnik o zaščiti hišnih živali ter druga veljavna zakonodaja s tega področja. Pri prometu s prostoživečimi živalskimi vrstami so uporabniki omejeni z določbami Zakona o ohranjanju narave (ZON), podzakonskih aktov, Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) in ostalih mednarodnih predpisov, ki urejajo predmetno področje.

NEDOPUSTNA UPORABA SPLETNE STRANI

Za nedopustno uporabo spletne strani zivalnik.si se šteje:

V primeru dvoma se vsakršna uporaba, ki ni izrecno dovoljena s strani upravljalca te spletne strani ali s temi splošnimi pogoji, šteje za nedopustno.
Vsak uporabnik in obiskovalec spletne strani zivalnik.si lahko v primeru, da opazi, da je vsebina kateregakoli oglasa v nasprotju z veljavno zakonodajo ali temi pogoji uporabe, o tem obvesti upravljavca spletne strani zivalnik.si na telefonski številki, ki je navedena spodaj ali po elektronski pošti na naslov info@zivalnik.si.

Upravljavec se zavezuje, da bo prijavljeno nedopustno vsebino preveril, ustrezno ukrepal in po potrebi odstranil sporne vsebine.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI – SPLOŠNO

Upravljavec spletne strani zivalnik.si si bo prizadeval, da bo vsebina spletne strani kvalitetna, stalno dostopna, zakonita in ažurna ter da ne bo vsebovala nezakonitih, moralno spornih elementov ali virusov in podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub navedenemu pa upravljalec ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, neobjave oziroma izbrisa malega oglasa ali napak v delovanju spletne strani, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe spletne strani ali za njeno brezhibno delovanje.

V zvezi z zagotavljanjem delovanja spletne strani zivalnik.si upravljavec ne prevzema odgovornosti:

Upravljavec spletne strani si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje delovanja spletne strani ali posameznih storitev, če meni, da je to potrebno.

Omejitev odgovornosti upravljalca spletne strani velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja omejitev odgovornosti v obsegu, kot je dovoljena z veljavno zakonodajo.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI – OGLASI

Spletna stran zivalnik.si nastopa zgolj kot posrednik med prodajalci in kupci oziroma drugimi uporabniki in ne nastopa v imenu ali za račun kateregakoli od uporabnikov spletne strani.

Upravljavec spletne strani nima vpliva na vsebino objavljenih malih oglasov, saj gre za vsebino, ki jo na spletno stran vnesejo uporabniki samostojno in z oddajo oglasa v celoti prevzemajo odgovornost za njegovo vsebino in priloženo slikovno gradivo. Posledično upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov, ki jih vnašajo fizične osebe ali poslovni subjekti.

Vsak dogovor med uporabniki, sklenjen na podlagi oglasov objavljenih na spletni strani zivalnik.si, je izključno dogovor med uporabniki in ne povzroča nobenega posrednega ali neposrednega pogodbenega odnosa med uporabniki in upravljavcem spletne strani. Vsi morebitni spori iz razmerja med uporabniki se rešujejo izključno med uporabniki samimi in upravljavec ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med njimi. Vsak uporabnik spletne strani sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljalca spletne strani zivalnik.si za škodo, nastalo iz zgoraj navedenega razmerja med uporabniki.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Celotna vsebina spletne strani zivalnik.si je zaščiteno avtorsko delo lastnika. Vse pravice so pridržane. Zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati le za zasebne, nekomercialne namene, v kolikor posamezen način uporabe ni izrecno prepovedan s temi splošnimi pogoji uporabe ali veljavno zakonodajo. Zaščitene vsebine ni dovoljeno spreminjati ali znova objavljati na drugih spletnih mestih. Ta spletna stran lahko vsebuje tudi fotografije in ostali slikovni material, za katerega je upravljalec pridobil pravice do uporabe, vendar je zaščiten z avtorskimi pravicami tretjih oseb.

Uporabnik z vnosom podatkov v spletni vmesnik spletne strani www.zivalnik.si, neizključno ter časovno in prostorsko neomejeno prenaša na lastnikove materialne avtorske pravice na vnesenih vsebinah. Prenos avtorskih pravic je mogoče preklicati z izbrisom vsebine. Na spletni strani zivalnik.si ni dovoljeno objavljati vsebin, na katerih uporabnik nima ustreznih avtorskih pravic. Uporabnik pod odškodninsko odgovornostjo jamči lastniku, da za vse vsebine, ki jih objavi na spletni strani zivalnik.si, razpolaga z ustreznimi materialnimi avtorskimi pravicami ter se zavezuje, da bo lastniku povrnil vso škodo, ki bi mu nastala zaradi kršitve te zaveze.

Uporabnik izrecno dovoljuje upravljavcu, da z namenom preprečevanja nedovoljenega in nepooblaščenega kopiranja vsebin spletne strani zivalnik.si, vse fotografije in ostali slikovni material, ki je objavljen na tej spletni strani, označi z vodnim žigom.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE

Upravljavec spletne strani zivalnik.si si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev teh splošnih pogojev uporabe brez posebne predhodne najave. Spremembe in dopolnitve veljajo od trenutka objave in so za uporabnika zavezujoče.

REŠEVANJE SPOROV

Za reševanje vseh sporov v zvezi s spletno stranjo zivalnik.si in temi splošnimi pogoji uporabe, ki jih upravljavec strani in uporabnik ne bosta mogla rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

DODATNE INFORMACIJE

Za vse dodatne informacije v zvezi s temi Splošnimi pogoji uporabe se lahko uporabniki obrnejo na lastnika na telefonsko številko, ki je navedena spodaj ali po elektronski pošti na e-naslov info@zivalnik.si.

Ti splošni pogoji uporabe pričnejo veljati dne 04.04.2016.

uporaba piškotkov

Živalnik.si uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem uporabe našega spletnega mesta se strinjate z uporabo teh piškotkov.

Več informacij o piškotkih
Nastavitve
Sprejmem